Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op jou als gast of geregistreerde gebruiker van het PLATFORM.

VOORWAARDEN

I. EIGENAAR VAN HET PLATFORM

II. SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1.      DOEL

2.      TOEGANG TOT DE DIENST

3.      AANSPRAKELIJKHEID VAN PARQUES REUNIDOS

4.      UW PLICHTEN

5.      BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP PLATFORMAANKOPEN VAN PRODUCTEN BIJ RESTAURANT VERKOOPPUNTEN

6.      SCHEIDBAARHEID

7.      RECHT EN JURISDICTIE VAN TOEPASSING

III. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      INLEIDENDE INFORMATIE

2.      KLACHTENPROCEDURE

3.      SCHEIDBAARHEID

4.      KENNISGEVINGEN

5.      PRIVACY BELEID

6.      RECHT EN JURISDICTIE VAN TOEPASSING

 

I.         EIGENAAR VAN HET PLATFORM

 

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A. («PARQUES REUNIDOS»), met maatschappelijke zetel te Madrid, Federico Mompou, 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3ª, 28050, Madrid, Spanje, houder van een Spaans belastingnummer A-84.885.441 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid in Boek 23.506, Folio 58, pagina M-421.702, is samen met haar groepsondernemingen, de eigenaar, als licentiehouder, van de rechten op de toegang tot en het gebruik van het domein : menus.preoday.com/Bobbejaanland, beschikbaar gesteld door QikServe Limited, dat toegang geeft tot het platform Click&Collect (het “PLATFORM”).

 

PARQUES REUNIDOS stelt het PLATFORM, inclusief de inhoud ervan, aan u ter beschikking om informatie te verstrekken over producten en diensten, inclusief speciale aanbiedingen, aangeboden door PARQUES REUNIDOS en zijn verbonden ondernemingen (de "PARQUES REUNIDOS GROUP"), om eten en drinken in bepaalde restaurant verkooppunten van Bobbejaanland (het "Park") aan te kopen.

 

Niettegenstaande het voorgaande zullen aankopen van producten en diensten die op het PLATFORM beschikbaar zijn, gedaan worden bij Bobbejaanland BV, een vennootschap van de PARQUES REUNIDOS GROUP die via het PLATFORM opereert en verantwoordelijk is voor het beheer van het Park, en derhalve voor de verkoop en/of het beheer van alle producten en/of diensten met betrekking tot het Park.

 

De gegevens van Bobbejaanland BV luiden als volgt:

 

Bobbejaanland BV, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, België, Olensteenweg 45, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0400.669.980.

U kunt ook contact opnemen met de klantendienst op +32 (0) 14 55 78 11 of info@bobbejaanland.be

 

 

II.       SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 

1.                DOEL

Deze Platform Specifieke Voorwaarden (“Specifieke Voorwaarden”) samen met de Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) die, naargelang het geval, van toepassing zijn op online aankopen (inclusief alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op functies, producten of diensten die u op het PLATFORM ter beschikking worden gesteld) zijn van toepassing op het gebruik van en de informatie die op het Platform wordt verstrekt, en de commerciële relaties die tussen PARQUES REUNIDOS en u ontstaan.

PARQUES REUNIDOS kan deze Platform Specifieke Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op alle middelen die aan u op het PLATFORM ter beschikking worden gesteld, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door dergelijke gewijzigde voorwaarden op het PLATFORM te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen voordat u toegang krijgt tot de producten of diensten, of het kopen ervan, of een van de middelen gebruikt die beschikbaar zijn op het PLATFORM. Wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie van kracht en zijn vanaf die datum op u van toepassing.

Browsen op het PLATFORM is gratis, met uitzondering van de kosten die in rekening worden gebracht door uw telecommunicatienetwerkprovider. Bij toegang tot het PLATFORM kunt u ervoor kiezen dit als gast te doen of u als gebruiker te registreren. Door u aan te melden als een geregistreerde gebruiker, worden toekomstige aankopen versneld.

PARQUES REUNIDOS kan in het PLATFORM inhoud van derden en links naar sites van derden opnemen, mits voorafgaande goedkeuring. PARQUES REUNIDOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud, werking, status en beschikbaarheid van webpagina's en inhoud van derden. Bekijk hier ons Privacy Beleid voor meer informatie.

2.                TOEGANG DIENST

U kunt bepaalde producten bestellen in de restaurant verkooppunten van het Park die zo nu en dan op het PLATFORM staan vermeld.

Om toegang te krijgen tot het PLATFORM en om producten of diensten te kopen, moet u ervoor zorgen dat u over de vereiste apparatuur beschikt en aan alle technische vereisten voldoet. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en belastingen die voortvloeien uit de diensten die aan u worden geleverd en voor de aankoop van producten die beschikbaar zijn op het PLATFORM.

Om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op het PLATFORM, volgt u de instructies op het scherm en vult u alle relevante online formulieren in. Door deze formulieren in te vullen, erkent u dat u alle toepasselijke algemene en specifieke voorwaarden op het PLATFORM hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

PARQUES REUNIDOS behoudt zich het recht voor om uw toegang tot het PLATFORM en/of een van de aangeboden diensten en producten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of te beëindigen in geval van overtreding van deze Platform Specifieke Voorwaarden en Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke regels. PARQUES REUNIDOS behoudt zich ook het recht voor om inhoud, opmerkingen en/of bijdragen te verwijderen die door u zijn geplaatst in strijd met deze Platform Specifieke Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke regels.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het PLATFORM en een gebruikersprofiel aan te maken, wordt u geacht op de hoogte te zijn van en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Platform Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

 

3.                AANSPRAKELIJKHEID VAN PARQUES REUNIDOS

PARQUES REUNIDOS geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van de inhoud van het PLATFORM, behalve in het geval van opzettelijk wangedrag. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van het PLATFORM op eigen risico is. PARQUES REUNIDOS is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het volgende:

• Storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, cyberaanvallen, storingen en/of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem en/of in uw apparaten en computerapparatuur veroorzaakt door redenen buiten de controle van PARQUES REUNIDOS, die het verlenen van de diensten of het browsen op het PLATFORM voorkomen of vertragen.

•     Vertragingen of onderbrekingen in het gebruik van het PLATFORM als gevolg van storingen of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen.

•     Schade veroorzaakt door derden als gevolg van onwettige inbreuken buiten de macht van en niet te wijten aan PARQUES REUNIDOS.

•     De onbeschikbaarheid van het PLATFORM om redenen die niet te wijten zijn aan PARQUES REUNIDOS, aan u, aan derden, of in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

•     Informatie en andere inhoud die is opgenomen in ruimtes van derden of websites die toegankelijk zijn vanaf het PLATFORM via links of hyperlinks, of enige informatie en andere voorwaarden of inhoud die is opgenomen in ruimtes van derden of websites van waaruit toegang wordt verkregen tot het PLATFORM via links of hyperlinks die beschikbaar zijn gesteld door PARQUES REUNIDOS, of enige informatie en inhoud van een website van derden die wordt weergegeven onder het uiterlijk of de onderscheidende tekens van PARQUES REUNIDOS, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door PARQUES REUNIDOS.

 

In het algemeen wordt uw gebruik van het PLATFORM niet gecontroleerd door PARQUES REUNIDOS. PARQUES REUNIDOS geeft met name geen enkele garantie dat u het PLATFORM zult gebruiken in overeenstemming met de wet, de Specifieke Voorwaarden, algemeen aanvaarde morele normen en goede gewoonten en openbare orde, noch dat u dit zorgvuldig en met zorg zult doen.

PARQUES REUNIDOS geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van het PLATFORM. Evenzo garandeert PARQUES REUNIDOS niet dat het PLATFORM of de inhoud ervan geschikt is voor een bepaalde activiteit of doel. PARQUES REUNIDOS kan de toegang tot het PLATFORM zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten voor onderhoud, reparaties, updates of verbeteringen. Indien de omstandigheden het toelaten, zal PARQUES REUNIDOS u tijdig op de hoogte brengen van de datum van een geplande downtime. PARQUES REUNIDOS wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid of onderbreking van de werking van het PLATFORM, of als gevolg van het niet vervullen van een bepaald doel van het PLATFORM.

PARQUES REUNIDOS garandeert dat het passende maatregelen heeft getroffen en dat deze maatregelen voldoen aan de veiligheidsnormen die momenteel in de branche beschikbaar zijn. Toegang tot transactiediensten en diensten die het verzamelen van persoonlijke gegevens omvatten, vindt plaats in een beveiligde omgeving met behulp van de SSL (Secure Socket Layer) 128-bits encryptie met hoge beveiliging. De beveiligde server brengt een verbinding tot stand om ervoor te zorgen dat de informatie in gecodeerde vorm wordt verzonden. Dit zorgt ervoor dat de verzonden inhoud alleen begrijpelijk is voor de "client"-computer en de server. U kunt controleren of u zich in een beveiligde omgeving bevindt als er een vergrendeld hangslot wordt weergegeven in de statusbalk van uw browser. De veiligheidsgarantie van de servers van PARQUES REUNIDOS wordt ondersteund door een certificaat uitgegeven door VeriSign.

Wanneer u een Bestelling plaatst met behulp van het PLATFORM, wordt de betaling verwerkt via het betalingsplatform dat is geselecteerd door PARQUES REUNIDOS, die een beveiligingssysteem toepast in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard of PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), evenals andere wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het voorkomen van witwassen.

Als onderdeel van haar inzet voor fraudepreventie, zal PARQUES REUNIDOS samenwerken met het betalingsplatform en met de bevoegde autoriteiten door informatie te verstrekken over alle relevante transacties en te allen tijde te voldoen aan alle wettelijke toepasselijke vereisten.

 

4.               UW PLICHTEN

U bent over het algemeen verplicht om te voldoen aan deze Platform Specifieke Voorwaarden, en aan alle speciale waarschuwingen of gebruiksinstructies die op het PLATFORM worden weergegeven, te allen tijde handelend in overeenstemming met de wet, naar goede gewoonten en te goeder trouw, met behulp van dergelijke mate van zorgvuldigheid die past bij de aard van de door u afgenomen dienst. U mag het PLATFORM niet gebruiken op een manier die de normale werking van het PLATFORM, de eigendom of de rechten van PARQUES REUNIDOS, de PARQUES REUNIDOS GROUP, andere gebruikers of, in het algemeen, een derde partij, beschadigen of anderszins aantasten.

 

Specifiek, en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van uw plichten onder  bovenstaande paragraaf, stemt u in bij het gebruik van het PLATFORM en de online aankoopmodule van het PLATFORM, al naargelang het geval (zonder beperking):

·       op verzoek nauwkeurige persoonsgegevens en informatie te verstrekken;

·       geen informatie of materiaal op of vanaf het PLATFORM te plaatsen, op te slaan of anderszins te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, racistisch is of kan aanzetten tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie, of informatie of materialen die op enigerlei wijze in strijd zijn met normen van morele en openbare orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, of de eer, privacy of het imago van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden, industriële of zakengeheimen, of knowhow, of in het algemeen, enige informatie of inhoud die u wettelijk niet aan een derde mag ter beschikking stellen, en in het algemeen, informatie of inhoud die op enigerlei wijze in strijd is met de toepasselijke wetgeving;

·       via het PLATFORM geen computersoftware, gegevens, virussen, code, hardware of andere elektronische of fysieke apparatuur of apparaten te introduceren, op te slaan of anderszins te verspreiden die het PLATFORM, de PLATFORM-diensten of de hardware kunnen beschadigen, systemen of netwerken van PARQUES REUNIDOS, de PARQUES REUNIDOS GROUP, elke gebruiker of, in het algemeen, een derde partij, of die op een andere manier de normale werking ervan kan wijzigen of belemmeren;

·       geen reclame-, promotionele of commerciële activiteiten te voeren via het PLATFORM, of de inhoud en in het bijzonder de informatie verkregen via het PLATFORM te gebruiken voor het verzenden van advertenties, directe verkoopberichten of voor enig ander commercieel doel, of om persoonsgegevens van derden te verzamelen of op te slaan;

·       geen valse identiteiten te gebruiken of zich op andere wijze voor te doen als anderen bij het gebruik van het PLATFORM of de PLATFORM-diensten, inclusief het gebruik van betaalmiddelen, wachtwoorden of toegangscodes van derden;

·       geen gegevens, informatie, software of elektronische documenten die in het bezit zijn van PARQUES REUNIDOS, de PARQUES REUNIDOS GROUP of derden te vernietigen, te wijzigen, te exploiteren, onbruikbaar te maken of anderszins te beschadigen;

·     tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door PARQUES REUNIDOS, stemt u ermee in om geen links of hyperlinks te maken van portals of websites van derden naar PARQUES REUNIDOS-webpagina's anders dan de startpagina van zijn portaal, en om het PARQUES REUNIDOS-PLATFORM of de daarin opgenomen informatie niet weer te geven onder kaders, onderscheidende tekens, handelsmerken of bedrijfs- of handelsnamen van een andere persoon, bedrijf of entiteit, en

·     u mag het PLATFORM niet gebruiken of hergebruiken voor frauduleuze doeleinden of doeleinden die verband houden met strafbare feiten of illegale activiteiten van welke aard dan ook.

 

5.               BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP PLATFORMAANKOPEN VAN PRODUCTEN BIJ RESTAURANT VERKOOPPUNTEN

5.1 Restaurant verkooppunten

U kunt alleen Bestellingen plaatsen bij de restaurant verkooppunten die zo nu en dan op het PLATFORM worden vermeld.

Het Park behoudt zich het recht voor om een restaurant of faciliteit te sluiten om redenen van capaciteit, om veiligheids- of technische redenen, voor onderhoudsdoeleinden en om redenen van voedsel en/of volksgezondheid. Als u een Bestelling heeft geplaatst bij dergelijke verkooppunten, krijgt u een vervangend product van vergelijkbare of hogere kwaliteit aangeboden dat u elders kunt afhalen of een volledige terugbetaling.

 

5.2  Hoe plaatst u uw bestelling

Het PLATFORM is een dienst die wordt aangeboden door PARQUES REUNIDOS waarmee U eten en drinken kunt bestellen in geselecteerde restaurant verkooppunten in het Park (de "Bestelling").

U kunt uw Bestelling plaatsen op dag die eveneens bedoeld is voor daadwerkelijke afhaling, zodra het Park open is en het betreffende verkooppunt operationeel is op het PLATFORM.

Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als de door u geselecteerde producten niet op voorraad zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u vergelijkbare producten of producten van hogere kwaliteit aangeboden. Of als alternatief, zullen we het bedrag terugbetalen dat u hebt betaald voor de niet-beschikbare producten.

Om uw Bestelling te plaatsen, volgt u de aanwijzingen en instructies op het scherm en vult u de online formulieren in het PLATFORM in. Voer uw e-mailadres in om toegang te krijgen tot het PLATFORM, want de orderbevestiging en het reserveringsnummer worden later naar u verstuurd.

U kunt als geregistreerde gebruiker toegang krijgen tot het PLATFORM of uw Bestelling als gast plaatsen. Als u als geregistreerde gebruiker toegang heeft tot het PLATFORM, zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt uw registratie op elk moment annuleren. Bekijk ons Privacy Beleid dat hier beschikbaar is.

Selecteer uw producten, het restaurant verkooppunt van uw keuze en uw gewenst  afhaaltijdstip (“Afhaaltijdstip”).

Uw gewenst afhaaltijdstip is afhankelijk van de beschikbaarheid van het verkooppunt. Als het afhaaltijdstip van uw voorkeur niet beschikbaar is op het moment van aankoop, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U wordt ook geïnformeerd over andere beschikbare tijdstippen bij uw geselecteerd restaurant verkooppunt.

Nadat u uw producten op het PLATFORM heeft geselecteerd, selecteert u de optie "Betaling" en de uiteindelijke prijs van uw producten (inclusief btw) wordt weergegeven. Als u gebruik wilt maken van een korting en/of promotie, voer dan de juiste kortingscode in in de daarvoor bestemde ruimte. Controleer uw Bestelling, inclusief eventuele aanbiedingen, promoties en/of kortingen, voordat u doorgaat met betalen.

Nadat u uw Bestelling heeft bekeken, gaat u verder met betalen.

Na het voltooien van uw aankoop ontvangt u een e-mail met uw bestelnummer en een ontvangstbewijs voor uw aankoop (de "Voucher"). Gebruik uw voucher om uw Bestelling af te halen bij het door u gekozen restaurant verkooppunt. U kunt een kopie van uw voucher afdrukken of downloaden naar uw mobiele apparaat.

 

5.3  Afhalen van uw Bestelling

Haal uw bestelling af bij het door u geselecteerde restaurant verkooppunt.

Wissel uw voucher in bij het geselecteerde restaurant op het afhaaltijdstip zoals op vermeld op uw voucher.

Als u niet komt opdagen bij het restaurant verkooppunt op uw geselecteerde afhaaltijdstip zoals vermeld op de voucher, houd er dan rekening mee dat de wachttijd afhankelijk is van de beschikbaarheid van het personeel. Als u te laat bent en uw gekochte producten zijn uitverkocht, krijgt u soortgelijke producten aangeboden. Of als alternatief zullen we u het betaalde bedrag voor de uitverkochte producten terugbetalen, tenzij u meer dan dertig (30) minuten te laat bent of uw producten niet vóór sluitingstijd van het verkooppunt hebt afgehaald. In beide gevallen heeft u geen recht op terugbetaling.

Vouchers zijn slechts geldig voor éénmalig gebruik en kunnen alleen worden ingewisseld bij het verkooppunt dat door u op het PLATFORM is geselecteerd.

 

5.4  Promoties en kortingen

In geval van promoties of kortingen, gelieve uw coupon of ander relevant bewijs te tonen bij het afhalen van uw Bestelling. Wees bereid om het bewijs voor te leggen dat u in aanmerking komt voor de relevante promotie of korting. Als u dit niet kunt bewijzen, bent u het verschil tussen de standaardprijs en de kortingsprijs voor uw product(en) verschuldigd.

 

5.5  Uitgesloten diensten

 

PLATFORM-bestellingen:

• OMVATTEN GEEN toegang tot het Park; en

• ZIJN GEEN tafelreservering bij het betreffende restaurant verkooppunt.

 

5.6  Uw herroepingsrecht

U mag uw PLATFORM-aankopen niet herroepen, aangezien deze vallen onder de uitzonderingen die worden vermeld in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht. Volgens deze bepaling is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de aankoop van levensmiddelen, de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of anderszins duidelijk op maat zijn gemaakt, of die naar hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die kunnen bederven of vervallen snel.

 

5.7  Alcohol

U mag alleen alcoholische dranken bestellen op het PLATFORM als u meerderjarig bent.

Wanneer u een Bestelling plaatst die alcoholische dranken bevat, dient u te bevestigen dat u ten minste 18 jaar oud bent.

PARQUES REUNIDOS behoudt zich het recht voor om de levering van uw Bestelling voor alcoholische dranken te weigeren als u niet kunt bewijzen dat u ten minste 18 jaar oud bent op het moment dat u uw Bestelling afhaalt. Houd er rekening mee dat u dit moet bewijzen door uw identiteitskaart te tonen wanneer u de Bestelling fysiek afhaalt bij het betreffende verkooppunt.

U mag uw gekochte alcoholische dranken niet ter beschikking stellen aan personen onder de 18 jaar. Als u deze regel niet naleeft, wordt u persoonlijk aansprakelijk gesteld en heeft u een belangrijke overtreding begaan van deze Platform Specifieke Voorwaarden en de exploitatieregels van het Park.

 

5.8  Allergenen

Restaurant verkooppunten kunnen u de volledige informatie geven over ingrediënten die allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken (gezamenlijk "Allergenen" genoemd) zodat u de juiste keuzes kunt maken.

Voordat u uw Bestelling plaatst, kunt u toegang krijgen tot de vereiste allergeneninformatie door contact op te nemen met de restaurant verkooppunten van het Park. De GROEP PARQUES REUNIDOS en het Park wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval dat u een product consumeert waarvoor u allergisch en/of intolerant bent, of indien u producten consumeert die de etikettering of de informatie op het PLATFORM niet in acht nemen.

 

6.               SEVERABILITY

Indien een clausule van deze Platform Specifieke Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid alleen deze bepaling, of een deel daarvan, beïnvloeden. De rest van deze Platform Specifieke  Voorwaarden blijven volledig van kracht, en een dergelijke bepaling, of een deel daarvan, wordt geacht te zijn verwijderd, tenzij deze bepaling, aangezien dit essentieel is, deze Platform Specifieke Voorwaarden volledig beïnvloedt.

 

7.               RECHT EN JURISDICTIE VAN TOEPASSING

Deze Platform Specifieke Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Voor alle geschillen die kunnen ontstaan, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken die zijn bepaald in overeenstemming met de toepasselijke procedureregels en de wetten op consumenten- en gebruikersbescherming.

 

III.    ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties die ontstaan ​​tussen de PARQUES REUNIDOS GROUP en u als onderdeel van de producten en diensten die beschikbaar zijn op het PLATFORM (de "Algemene Voorwaarden").

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische  wet  van 17 maart 2003 betreffende juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij, Titel 3, Hoofdstuk 1, afdeling 1 WER inzake informatie en transparantieverplichtingen, Boek VI WER inzake onrechtmatige bedingen juncto art. VI.37 WER en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op elk moment toegankelijk in het gedeelte over online aankopen van het PLATFORM en kunnen worden afgedrukt.

 

1.     INLEIDENDE INFORMATIE

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten in de restaurant verkooppunten van het Park die op het PLATFORM staan vermeld. Prijzen (inclusief BTW), vermeld in euro's, en eventuele toepasselijke promoties en kortingen, worden op gezette tijden bepaald op het PLATFORM. Op het moment van aankoop wordt de uiteindelijke prijs uitgesplitst met details over eventuele toeslagen of kortingen, kosten die aan u in rekening worden gebracht en eventuele extra kosten voor ondersteunende diensten of het gebruik van bepaalde betaalmethoden.

De toegang tot de informatie op het PLATFORM is gratis.

U begrijpt en aanvaardt dat de informatie die op het PLATFORM wordt weergegeven, de algemene informatie over de menu's van de op het PLATFORM vermelde restaurant verkooppunten, en de informatie over andere producten of diensten die op het PLATFORM beschikbaar zijn (inclusief deze Algemene Voorwaarden) voldoende zijn om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen om het betreffende product en/of dienst aan te kopen.

 

1.1  Formaliteiten

Om gebruik te maken van de verschillende aankoopdiensten die beschikbaar zijn op het PLATFORM, volgt u de instructies op het scherm en vult u de informatie in die vereist is voor de online formulieren. Door deze formulieren in te vullen, wordt u geacht deze Algemene Voorwaarden en de Platform Specifieke Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. U wordt ook geacht te weten en te aanvaarden dat deze formaliteiten noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de producten en diensten die beschikbaar zijn op het PLATFORM.

Uw rechten en plichten tijdens het aankoopproces en daarna zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, de Platform Specifieke Voorwaarden en het Parkreglement, die u kunt openen door op de volgende link te klikken.

Uw aankoop wordt afgerond na het voltooien van de stappen die zijn vastgelegd in het PLATFORM en zodra deze online is verzonden. Deze Algemene Voorwaarden en de Platform Specifieke Voorwaarden, naargelang het geval, zullen deel uitmaken van het contract met u zodra ze zijn aanvaard. U wordt geacht het contract te hebben aanvaard door uw op het PLATFORM ingevoerde bestelgegevens te verstrekken en te verzenden.

Door toegang te krijgen tot het PLATFORM en de daarop beschikbare diensten te gebruiken, wordt u geacht de Platform Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden die u ter beschikking zijn gesteld, te hebben geaccepteerd voordat u uw aankoop voltooit. Deze Algemene Voorwaarden en de Platform Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten en diensten die beschikbaar zijn op het PLATFORM.

U bevestigt dat u over de vereiste bevoegdheid beschikt om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, om gebruik te maken en, indien van toepassing, om een koopovereenkomst aan te gaan via het PLATFORM, onder voorbehoud van de Platform Specifieke Voorwaarden die in elk geval van toepassing zijn, die u verklaart gelezen te hebben, volledig te begrijpen en te accepteren. Producten worden door u onder uw verantwoordelijkheid gekocht, zowel voor eigen consumptie als voor consumptie door anderen.

Door een product of dienst via het PLATFORM te kopen en te gebruiken, accepteert u deze Algemene Voorwaarden, de Platform Specifieke Voorwaarden en het Parkreglement.

 

1.2  Documentatie en taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar voor consultatie op het PLATFORM.

Zodra het aankoopproces is voltooid, ontvangt u een e-mail met een voucher. Druk een kopie van deze voucher af of bewaar deze op uw mobiele apparaat, aangezien u deze nodig heeft om uw bestelling af te halen bij het restaurant verkooppunt van uw keuze.

Tenzij specifiek anders vermeld in de Platform Specifieke Voorwaarden, zijn aankopen van producten voor een specifieke datum en tijd alleen geldig voor die datum.

Door het inwisselen van de voucher aan het desbetreffende restaurant verkooppunt, ontvangt u een kassaticket en wordt geacht te zijn voldaan aan de vereisten voor het ter beschikking stellen van een factuur vervangend document, in overeenstemming met het Belgisch Koninklijk Besluit van 30 december 2009, tot bepaling van minimum verplichte inhoud van het kasticket.

Na voltooiing van het aankoopproces en na ontvangst van de Voucher, betreuren we dat er geen wijzigingen of terugbetalingen worden geaccepteerd, behalve in de omstandigheden die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in de Platform Specifieke Voorwaarden en/of onder toepasselijke wettelijke voorschriften. Neem contact op met de klantendienst (info@bobbejaanland.be)

Deze Algemene Voorwaarden zijn geschreven in de Nederlandse taal en het aankoopproces zal in die taal worden uitgevoerd.

 

 

1.3  Technical resources

Het PLATFORM stelt u alle technische ondersteuning ter beschikking die nodig is om eventuele onjuiste invoer in de verschillende formulieren die tijdens het aankoopproces op het scherm worden weergegeven, te identificeren en te corrigeren.

 

1.4  Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die momenteel van kracht zijn op de datum van hun laatste update (weergegeven aan het einde van dit document). De PARQUES REUNIDOS Groep behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden, de Platform Specifieke Voorwaarden en alle andere algemene of specifieke voorwaarden, gebruiksregels of mededelingen die van toepassing kunnen zijn, te wijzigen op basis van de vereisten van goede trouw, balans en transparantie. Wijzigingen worden van kracht op de datum van hun publicatie en zijn alleen van toepassing op gebruikers die na die datum toegang hebben tot het PLATFORM.

Voor alle duidelijkheid en in overeenstemming met de regelgeving voor consumenten-bescherming, zullen we, wanneer er wijzigingen worden aangebracht in deze Algemene Voorwaarden, onze verplichtingen nakomen die we met u hebben aangegaan voordat dergelijke wijzigingen werden doorgevoerd.

Voordat u producten of diensten aankoopt, moet u eraan denken dat u de Algemene Voorwaarden en de Platform Specifieke Voorwaarden kunt raadplegen. Evenzo behouden we ons het recht voor om op elk moment de lay-out, configuratie en locatie van het PLATFORM te wijzigen, inclusief de inhoud en gebruiksvoorwaarden van het PLATFORM.

 

1.5  Prijs en betaalmethodes

De prijs van de door u geselecteerde producten wordt vóór de aankoop weergegeven en is inclusief alle belastingen van toepassing.

De prijs wordt weergegeven vóór de aankoop en zodra u alle producten en diensten hebt toegevoegd die u wilt kopen.

Betaalmethoden die door het PLATFORM worden ondersteund, zijn debet- of creditcards (met name Visa, Mastercard en Maestro). Beveiligde betalingssystemen worden gebruikt om de veiligheid van betalingen met debet- of creditcard te garanderen, met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) met een zeer veilige versleuteling van minimaal 128 bits.

PARQUES REUNIDOS garandeert dat het over de juiste maatregelen beschikt en dat dergelijke maatregelen voldoen aan de momenteel beschikbare beveiligingsnormen, zoals aangegeven in de relevante sectie van de Platform Specifieke Voorwaarden.

 

1.6  Opname door verwijzing van de Platform Specifieke Voorwaarden en het Parkreglement

 

De aankoop en het gebruik van een product via het PLATFORM betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, de Platform Specifieke Voorwaarden en het Parkreglement, die u hier kunt raadplegen. Lees ze aandachtig voordat u een aankoop doet!

 

1.7  Minimum leeftijd

PLATFORM-diensten zijn beschikbaar voor klanten die wettelijk in staat zijn om een juridisch contract aan te gaan, op voorwaarde dat ze minstens 13 jaar oud zijn. Voor Bestellingen met betrekking tot alcoholische dranken moet u minimaal 18 jaar oud zijn. U garandeert dat u minimaal 13 jaar oud bent en dat u bij aankoop van alcohol minimaal 18 jaar oud bent. U garandeert ook dat alle door u verstrekte of op het PLATFORM ingevoerde informatie waar en nauwkeurig is. PARQUES REUNIDOS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van het PLATFORM te weigeren en om te weigeren om Bestellingen uit te voeren aan een persoon die niet aan deze vereisten voldoet. Om Bestellingen met alcoholische dranken af te halen, moet u op verzoek een geldig identiteitsbewijs of paspoort kunnen tonen.

 

2.     KLACHTENPROCEDURE

In het geval van een fout of gebrekkige levering van de diensten via het PLATFORM, om onze kwaliteitsgaranties af te dwingen en om een terugbetaling te verkrijgen, kunt u, indien van toepassing, uw klacht richten aan de Klantendienst per gewone post naar Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee (België) of per e-mail naar info@bobbejaanland.be. Overeenkomstig de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht inzake buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, dat Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken in het Belgisch  recht omzet, evenals artikel 14 van Verordening ( EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over online geschillenbeslechting in consumentenzaken, informeren wij u dat de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting biedt. U heeft toegang tot dit platform via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

3.     SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ineffectief blijkt te zijn, zal deze nietigheid of ineffectiviteit alleen de relevante bepaling of een deel daarvan beïnvloeden, en de rest van deze Algemene Voorwaarden blijft van kracht alsof een dergelijke bepaling, of het relevante deel daarvan, is verwijderd, tenzij deze van wezenlijk belang is, in welk geval deze Algemene Voorwaarden volledig nietig zijn.

 

4.     KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen die op grond van deze Algemene Voorwaarden vereist kunnen zijn, moeten als volgt naar de klantendienst van PARQUES REUNIDOS worden gestuurd:

§  Per post naar volgend adres: Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, België

§  Per e-mail naar: info@bobbejaanland.be

§  Per telefoon: +32 (0) 14 55 78 11

5.     PRIVACY BELEID

De verwerking van uw persoonsgegevens op het PLATFORM is onderworpen aan het Privacy Beleid, dat u hier kunt raadplegen.

6.     RECHT EN JURISDICTIE VAN TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Voor eventuele conflicten die zich kunnen voordoen, onderwerpen de Partijen zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken, te bepalen volgens de toepasselijke procedureregels en consumentenbeschermings-voorschriften.

Laatste update: juli 2022

 

 

 

our app Bobbejaanland
Het park in je handen.

Het park in je handen.