U bent hier

Deze website wordt beheerd door Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje. De gebruikers kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Parques Reunidos. Bobbejaanland is een park van Parques Reunidos.
Bobbejaanland SA/NV
RPR Turnhout: 0400 669 980
BTW : BE 0400 669 980
Olensteenweg 45
2460 Lichtaart
België
Tel: 0032 (0)14/55 78 11
Fax: 0032 (0)14/55 78 15
E-mail: info@bobbejaanland.be

Afstand van aansprakelijkheid
Inhoud van de site 

De gepubliceerde gegevens op de site worden enkel ter informatie verleend. Ondanks alle inspanningen van Bobbejaanland om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele fouten op de site staan. Bobbejaanland kan niet aansprakelijk worden geacht voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de bezoekerer kan van maken. Bobbejaanland behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving.
Bobbejaanland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker lijdt door het bezoeken en gebruiken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Bobbejaanland kan geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site garanderen en kan niet verzekeren dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Bobbejaanland biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Bobbejaanland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken. 

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Parques Reunidos en derden geheel te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Parques Reunidos mag niet geïnterpreteerd worden als een gebruiksrecht voor de gebruiker. Enkel de foto's in de rubriek "pers" zijn vrij toegankelijk louter voor journalistieke doeleinden.

Link naar sites die niet beheerd worden door Bobbejaanland

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Bobbejaanland naar sites die Parques Reunidos niet beheert, betekent niet dat Parques Reunidos toezicht uitoefent op deze sites. Parques Reunidos kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank 

Elk dispuut met betrekking tot de website van Bobbejaanland valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd. In geval van een geschil zal een afgedrukte versie van huidige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens

Het is noodzakelijk u meer uitleg te geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk vermeldt op onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer. Parques Reunidos Servicios Centrales S.A.(Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje - info@bobbejaanland.be) verzamelt persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de online bestelling van onze producten. De gegevens die u meedeelt bij de online bestelling van onze producten en diensten, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. Als u uw toestemming verleent zal u e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe producten en diensten, alsook die van onze partners. Bobbejaanland garandeert dat uw e-mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met haar tussenkomst verzonden. Andere persoonsgegevens zoals uw postadres, uw telefoonnummer, uw aankoopvoorkeuren, ... kunnen aan derden doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder de tussenkomst van Bobbejaanland. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, geven wij uw gsm-nummer enkel met uw expliciete toestemming door aan derden die u aanbiedingen per SMS wensen toe te sturen. U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan Bobbejaanland (Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België) of door een e-mail te sturen naar: info@bobbejaanland.be. Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) van u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van Ogone NV die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres, land, datum, uur en duur van de verbinding, bezochte pagina's,...) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.
Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan Bobbejaanland (Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België - info@bobbejaanland.be), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens te verbeteren. Bobbejaanland verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info@bobbejaanland.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Olensteenweg 45, 2460 Lichaart, België. Bobbejaanland verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Het park Bobbejaanland is een filiaal van Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., met maatschappelijke zetel te Madrid, Spanje. De overeenkomsten die afgesloten worden via de site van Bobbejaanland worden rechtstreeks afgesloten met Bobbejaanland. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de site van Bobbejaanland afgesloten worden tussen Bobbejaanland en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en van artikels 6 en 8 die niet van toepassing zijn op professionele kopers. Als de overeenkomst afgesloten wordt met een consument, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing als het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreff ende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden niet van toepassing als de twee partijen elkaar in de fase vóór de afsluiting van de overeenkomst fysiek moeten ontmoeten. 

Artikel 2 - Definities
De verkoper is Bobbejaanland: RPRTurnhout: 0400 669 980, BTW : BE 0400 669 980 Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart - België Tel.: 0032 (0) 55 78 11 Fax: 0032 (0) 55 78 15 e-mail: info@bobbejaanland.be. De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Bobbejaanland verwerft of gebruikt. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert. Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

Artikel 3 - Aanbod
De informatie over de diensten die te koop zijn op de site van Bobbejaanland, vormt een verkoopaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat. Bobbejaanland is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5 - Elektronische bewijsmiddelen
In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

Artikel 6 - Betaling
De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Ogone NV toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Ogone NV.
De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Bobbejaanland. Bobbejaanland wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het online betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

Artikel 7 - Terugbetalingsbeleid
De koper heeft het recht om in de eerste 14 dagen na aankoop af te zien van de aankoop en terugbetaling te vragen aan Bobbejaanland. 

Artikel 8 - Levering

Artikel 9 - Naleving van de intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van de site en de verschillende elementen behoren toe aan Parques Reunidos of aan derden. De verkoopsovereenkomst die afgesloten wordt tussen Bobbejaanland en de koper verleent de koper niet het recht om elementen van de site van Bobbejaanland te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te afficheren, door te sturen of te verdelen.

Artikel 10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in het privacy policy. 

Artikel 11 - Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking tot de website van Bobbejaanland valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd. In geval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedures.

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
 2. Recht op toegang en rechtzetting
 3. Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
 4. Contact

Om een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet de koper de zes bestelstappen doorlopen: - 1ste stap "Online aankoop": de koper selecteert het (de) product(en) of de dienst(en), en de gewenste hoeveelheid. - 2de stap: "Inschrijving": de koper vult een formulier in. - 3de stap: "Profiel(en) van de begunstigde(n)": de koper verstrekt gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. Hij moet een foto bijvoegen van de begunstigden van de abonnementen/toegangskaarten voor het park: hij kiest uit meerdere mogelijkheden om de foto's over te maken (onmiddellijke upload, afgifte aan het loket). - 4de stap: "Levering": de koper opteert voor een levering via gewone post, via afhaling aan het loket. De verzending per gewone post en de afhaling aan het loket zijn gratis voor de koper, terwijl de koper zelf de kosten draagt voor de verzending via expreskoerier. Met elk type van levering stemt een termijn overeen die vermeld wordt op de site. - 5de stap:"Samenvatting": * Er verschijnt een samenvatting van de bestelling, met de volgende elementen: nummer van de bestelling, gekocht(e) product(en)/diens t(en), totale prijs, adres en leveringsmodaliteiten; * De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, waarnaar een hyperlink beschikbaar is; * De koper kan zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". Hij kan zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram "Terug" . - 6de stap: "Betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankgegevens die hij verstrekt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het bedrijf Ogone NV dat de online betalingen beheert en beveiligt. Bobbejaanland neemt geen kennis van de gegevens met betrekking tot de betaling. De koper wordt via een bericht verwittigd of zijn betaling aanvaard of geweigerd is. De stappen om een overeenkomst af te sluiten worden aangeboden in de volgende talen: Frans, Nederlands, Duits.

De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattende pagina die afgebeeld wordt in stap 5: in deze stap kan hij eventuele fouten corrigeren en zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". De overeenkomst wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt. Uiterlijk op het moment van de levering verstuurt de verkoper naar de consument een bevestiging van zijn bestelling met de volgende elementen:
* naam en adres van de verkoper, * prijs van het (de) gekochte product(en) of de gekochte dienst(en), inclusiefleveringskosten, * leveringswijze en leveringsadres.

 1. Te volgen stappen om de overeenkomst af te sluiten
 2. Toestemming van de koper
 3. Moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten
 4. Verzending van een bevestiging

De koper verduidelijkt in zijn bestelling het gewenste leveringstype. Als hij opteert voor een levering per post, dan worden hem geen extra kosten aangerekend. Als hij echter opteert voor een levering via expreskoerier, dan zijn de leveringskosten te zijnen laste. De koper kan er ook voor opteren de producten af te halen aan het loket in het park. Dan worden hem ook geen kosten aangerekend. Bobbejaanland verbindt zich ertoe de levering te verrichten binnen de termijn die vermeld wordt op de bestelling. Bobbejaanland verbindt zich ertoe de koper te verwittigen ingeval van een eventuele leveringsvertraging buiten zijn wil. Behoudens geval van overmacht zal de koper als de vertraging de initieel voorziene leveringstermijn met meer dan 30 dagen overschrijdt, afstand kunnen doen van de aankoop zonder schadeloosstelling en met terugbetaling van het bedrag van zijn bestelling.
De verzending van de producten en documenten (abonnementen/toegangskaarten voor het park) gebeurt op risico van de verkoper.

 1. Keuze van de levering
 2. Leveringstermijn
 3. Risico's